Dominująca-ujemna mutacja GFI1B w zespole szarej płytki AD 4

W doświadczeniach kotransfekcji GFI1BTr hamowało represję za pośrednictwem GFI1B. T bary reprezentują standardowe błędy. Barwienie May-Grünwald-Giemsa w panelu D pokazuje nieprawidłowe megakariocyty (po prawej) charakteryzujące się cechami dysplastycznymi, w tym hipolobulacją jądra i wieloma oddzielonymi jądrami. Te nieprawidłowe megakariocyty rozwinęły się po retrowirusowej ekspresji GFI1BTr w liniowych komórkach progenitorowych c-kit-mysiej linii, po którym nastąpiło różnicowanie megakariocytów. Megakariocyty pochodzące ze stransdukowanych komórek szpiku kontrolnego (po lewej) miały normalne cechy morfologiczne. Badanie histopatologiczne próbki biopsji szpiku kostnego uzyskanej z Członka rodziny III.2 (Figura 2A) wykazało Ielofibisję w stadium I (Figura 1F) i szpik komórkowy ze zwiększoną liczbą megakariocytów, które były pleomorficzne pod względem wielkości i kształtu (Figura 1G i Fig. 1). Często obserwowano nadżerkę (ryc. 1H i ryc. S1 w dodatkowym dodatku). Megakariocyty były skupione wzdłuż zatok szpiku kostnego i miały rozciągnięte rysy (ryc. 1I i ryc. S1 w dodatkowym dodatku).
Analizy sprzężeń i sekwencji
Aby określić mutację powodującą chorobę, najpierw przeprowadziliśmy analizy sprzężeń u 14 członków rodziny i zidentyfikowaliśmy miejsce kandydujące na chromosomie 9q34 z maksymalnym wynikiem LOD równym 3,9 (ryc. S2 i S3 w dodatkowym dodatku). W obrębie połączonego regionu uznaliśmy, że GFI1B jest doskonałym genem kandydującym, ponieważ koduje represor transkrypcyjny, który jest powiązany z megakariopoezą.17-19
Analiza sekwencji wykryła mutację nonsensowną w eksonie 6 (c.859C . T, p.Gln287 *) GFI1B, który całkowicie koordynował z zespołem płytek szarych (Figura 2A i 2B oraz Fig. S4 i Tabela Mutacja wprowadza przedwczesny kodon stop, który według przewidywań doprowadzi do powstania skróconego białka (GFI1BTr), które nie zawiera 44 aminokwasów na końcu karboksylowym (Figura 2B). Ponieważ przedwczesne kodony stopu mogą indukować rozpad informacyjnego RNA (mRNA), w którym pośredniczy nonsens, ustaliliśmy, czy zmutowany GFI1B ulega ekspresji na poziomie mRNA. Sekwencjonowanie komplementarnego DNA wytworzonego z komórek progenitorowych CD34 + uzyskanych od dwóch dotkniętych członków rodziny wykazało, że zmutowane i niezmutowane transkrypty GFI1B ulegały ekspresji, co wskazuje, że zmutowany transkrypt nie jest celem zaniku (Fig. S4 w Uzupełniającym dodatku).
Molekularna i funkcjonalna charakterystyka zmutowanego GFI1B
GFI1B działa jako represor transkrypcji. Mutacja skracająca znajduje się w palcu cynkowym 5, który jest wymagany do wiązania DNA. Ten palec cynkowy jest w 100% identyczny dla ludzi i gryzoni (szczurów i myszy) i jest identyczny z palcem cynkowym 5 paralogu GFI1 (Figura 2B) .20 Mysi Gfi1 i Gfi1b wiążą tę samą sekwencję konsensusową DNA i palec cynkowy Gfi1. 5 bezpośrednio oddziałuje z głównym rowkiem sekwencji rdzenia DNA AATC poprzez cztery aminokwasy.22 Ponieważ skrócone białko GFI1BTr nie posiada wszystkich tych aminokwasów oddziałujących z DNA (ryc. 2B), postawiliśmy hipotezę, że nie byłoby ono w stanie powstrzymać ekspresji genu
[hasła pokrewne: mega med bełchatów, endoproteza stawu biodrowego cennik, bodystocking allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: bodystocking allegro endoproteza stawu biodrowego cennik mega med bełchatów