Efektywność kosztowa leczenia HIV jako zapobieganie w parach osób zdrowych cd

1. Dane wejściowe dla bazy danych dla analizy opłacalności wczesnej ART w teście HPTN 052. Charakterystyka badanej kohorty odzwierciedla cechy wszystkich uczestników badania HPTN 052. W przypadku pacjentów w Afryce Południowej i Indiach wykorzystaliśmy zbiorcze szacunki wieku średniego (. SD) (33,7 . 8,5 lat) i początkowej liczby komórek CD4 + (449 . 120 na milimetr sześcienny). Ponieważ między tymi dwoma krajami występowały istotne różnice w odniesieniu do płci pacjentów i dystrybucji HIV RNA, dla tych zmiennych wykorzystaliśmy dane specyficzne dla kraju (Tabela 1) .14-21 Historia naturalna
Uzyskiwaliśmy miesięczne wskaźniki chorób oportunistycznych z szeroko rozpowszechnionej Kapsztadzkiej Koalicji AIDS w Afryce Południowej oraz z Koła Naukowego Centrum Badawczo-Rozwojowego YR Gaitonde (YRG CARE) w Indiach.22,23 Dla pacjentów, którzy otrzymywali leczenie, stosowanie trimetoprimu -sulfametoksazol (który był inicjowany przy liczbie CD4 + <200 na milimetr sześcienny) 114,24,225 tłumił częstotliwość niektórych zdarzeń.26
ART Skuteczność i strata do dalszych działań
Uzyskaliśmy dane dotyczące skuteczności ART i utraty wyników obserwacji po badaniu (patrz Dodatek dodatkowy). Po 48 tygodniach współczynnik supresji wirusologicznej wynosił 92%. Częstość późniejszych niepowodzeń wirusologicznych wynosiła 1,4 przypadków na 100 osobolat. Stopień ubytku w obserwacji wynosił 3,4 przypadków na 100 osobolat.
Transmisja
Dane z badania HPTN 052 wykazały, że średnia liczba partnerów dodatkowych w miesiącu wynosiła 0,014 w Afryce Południowej i 0,007 w Indiach. W ramach partnerstwa opartego na badaniu serologicznym współczynniki transmisji zależne od badań zależały od poziomu RNA wirusa HIV u pacjentów z indeksem, a odsetki wahały się od 0,10 przypadków na 100 osobolat w przypadku pacjentów z supresją wirusową (<400 kopii na mililitr) do 1,48 na 100 osób. lat dla pacjentów bez supresji wirusa. Założono, że aktywność seksualna jest uzależniona od wieku18 oraz że średni czas trwania pierwotnego partnerstwa wynosił 15 lat.15 Założono również, że w przypadku incydentów (pierwszego rzędu), które nie były w podstawowym partnerstwie, średnia liczba partnerów miesięcznie był 2.0.27 Modelowaliśmy 5-miesięczny okres ostrej infekcji, podczas której infekcyjność wzrosła o czynnik 26, w porównaniu z infekcyjnością wśród pacjentów bez supresji RNA RNA.16,17
Koszty
Obliczyliśmy koszty leczenia pacjenta z zakażeniem wirusem HIV przez pomnożenie wykorzystywanych zasobów (np. Dni hospitalizacji, wizyty ambulatoryjne i testy laboratoryjne) według specyficznych dla danego kraju kosztów jednostkowych, które obejmowały koszty czasu zawodowego, dostaw i leków innych niż ART, jak a także koszty kapitałowe; wartości te zostały uzyskane na podstawie danych uzyskanych ze źródeł innych niż badanie HPTN 052.19,20 Uzyskaliśmy koszty ART z bazy danych WHO (Global Price Reporting Mechanism) (Tabela 1) .21 Wykorzystaliśmy deflatory PKB dla poszczególnych krajów i średni kurs wymiany 2011 dla przeliczenia wszystkich walut na 2011 USD.11,28
Analiza wrażliwości i scenariuszy
Najpierw przeprowadziliśmy analizę scenariusza podstawowego, zdefiniowaną przez wartości wejściowe opisane w tabeli 1. Następnie przeprowadziliśmy jednokierunkowe analizy wrażliwości zmiennych klinicznych, związanych z transmisją i kosztami, aby zbadać ich wpływ na cztery wyniki opóźnienia ART, w porównaniu do wczesnej ART: 5-letnia i trwająca zmiana w skumulowanych transmisjach oraz 5-letni i trwały przyrostowy stosunek efektywności do kosztów.
Ponieważ badania kliniczne prawdopodobnie stanowią najlepszy scenariusz w odniesieniu do skuteczności ART, transmisji i innych wyników, zbadaliśmy dwa dodatkowe scenariusze (wieloetapowe analizy wrażliwości) (tabela S2 w dodatku uzupełniającym)
[patrz też: endoproteza stawu biodrowego cennik, badania prenatalne za darmo, morfologia krwi cena ]

Powiązane tematy z artykułem: badania prenatalne za darmo endoproteza stawu biodrowego cennik morfologia krwi cena