Mutacje PLS3 w osteoporozie związanej z chromosomem X ze złamaniami

Plastyn 3 (PLS3), białko zaangażowane w tworzenie wiązek filamentów aktyny (F-aktyny), wydaje się być ważne dla zdrowia kości u ludzi, na podstawie patogennych wariantów w PLS3 w pięciu rodzinach z osteoporozą związaną z chromosomem X i złamaniami osteoporotycznymi. które tutaj publikujemy. Właściwości regulujące pracę kości PLS3 zostały poparte analizami in vivo u danio pręgowanego. Ponadto, w dodatkowych pięciu rodzinach (opisanych mniej szczegółowo), do których skierowano diagnozę lub wykluczono osteogenezę imperfecta typu I, znaleziono rzadki wariant (rs140121121) w PLS3. Ten wariant wiązał się również z ryzykiem złamania u starszych heterozygotycznych kobiet, które było dwa razy wyższe niż u osób nie będących nosicielami, co wskazuje, że zmienność genetyczna w PLS3 jest nowym czynnikiem etiologicznym związanym ze wspólną, wieloczynnikową osteoporozą.

Osteoporoza jest powszechnym zaburzeniem charakteryzującym się niską masą kostną i mikroarchitektonicznym uszkodzeniem tkanki kostnej, co powoduje kruchość kości i złamania.1 Jest ona diagnozowana klinicznie i często potwierdzana przez pomiar gęstości mineralnej kości (BMD) .1,2 Zrozumienie przyczyn osteoporozy jest ważna dla jej zapobiegania, diagnozowania i leczenia. Badanie rzadkich zaburzeń mendlowych z obniżoną BMD jako kluczową cechą diagnostyczną stanowi strategię rozpoznawania genetycznych uwarunkowań osteoporozy.3-7
Zidentyfikowaliśmy rodziny z osteoporozą powiązaną z chromosomem X i złamaniami u pacjentów z negatywnymi testami na geny kodujące kolagen typu I.1 i typu I.2 (odpowiednio COL1A1 i COL1A2), którzy zostali skierowani do nas w celu rozpoznania lub wykluczenia osteogenezy typu imperfecta I. Osteoporoza ze skurczami jako cechą sprzężoną z chromosomem X donosi Sillence.8 Obecnie donosimy o danych z pięciu rodzin z osteoporozą powiązaną z chromosomem X i złamaniami związanymi z chorobotwórczymi wariantami genu dla plastiny 3 (PLS3), dostarczają funkcjonalnych dowodów na to, że PLS3 jest białko regulujące kość i opisują rzadki wariant lub polimorfizm pojedynczego nukleotydu (SNP) związany z obniżeniem BMD i zwiększonym ryzykiem złamań u kobiet heterozygotycznych w populacji ogólnej.
Metody
Rodziny
Rysunek 1. Rysunek 1. Rodowody rodzin od do 5 z mutacjami w genach plastyny 3 (PLS3). Zidentyfikowaliśmy pięć patogennych wariantów w PLS3 u hemizygotycznych członków rodziny męskiej w Rodzinach do 5, związanych z osteoporozą i złamaniami osteoporotycznymi szkieletu osiowego i wyrostka stawu, rozwijającymi się w dzieciństwie. Pacjent 1.IV-1 miał łagodny fenotyp ze złamaniem przedramienia w wieku 8 lat, łagodną osteopenią w wieku 13 lat i dwoma złamaniami kompresyjnymi kręgosłupa zdiagnozowanymi w wieku 21 lat
[patrz też: naklejki na paznokcie allegro, rehabilitacja prądy, klasyfikacja chorób człowieka ]

Powiązane tematy z artykułem: klasyfikacja chorób człowieka naklejki na paznokcie allegro rehabilitacja prądy