Za dodatni odczyn klaczkowania uznaje sie wylacznie odczyny 2 i 3

Wykonanie: Do 8 probówek o średnicy 6-8 mm wlewa się po 1 ml fizjologicznego roztworu soli kuchennej, a do pierwszej probówki ponadto 1 ml badanej surowicy. Po dokładnym zmieszaniu surowicy roztworem fizjologicznym przez kilkakrotne wciąganie płynu za pomocą pipety, przenosi się z pierwszej probówki 1 ml mieszaniny do probówki nr 2. Z tej probówki po zmieszaniu przenosi się 1 ml do probówki nr 3 itd. Z probówki nr 8 zabiera się 1 ml płynu, tak iż każda probówka zawiera po 1 ml mieszaniny surowicy z roztworem fizjologicznym we wzrastających rozcieńczeniach, mianowicie: 1 : 2; 1 :4 ; 1 : 8; 1 : 16 itd. aż do 1 : 256. Do każdej probówki wlewa się kolejno 0,25 ml 10% węglanu sodowego (natrium carbonicum purum siecum) i 0,3 ml świeżo sporządzonego odczynnika Takata-Ary o składzie: 0,5% roztwór wodny sublimatu i 0,02ro wodny roztwór fuksyny w równej ilości. Płyn należy wstrząsnąć. Próbę wykonuje się w ciepłocie pokojowej. Probówki pozostają w t ej ciepłocie przez cały czas badania aż do odczytania wyniku, wahania bowiem ciepłoty wywierają duży wpływ na wynik próby. Wynik próby odczytuje się od razu, po 1,2 godziny i po 24 godzinach przy tym w każdej probówce oddzielnie. Oznacza się go w sposób następujący: O – roztwór całkowicie przejrzysty; 1 -lekkie zmętnienie bez osadu; 2 – strąt z drobnych kłaczków, a nad nim mętny płyn; 3 – strąt kłaczkowaty, nad nim całkowicie przejrzysty płyn. Za dodatni odczyn kłaczkowania uznaje się wyłącznie odczyny 2 i 3. U osób zdrowych wynik jest ujemny, tzn. roztwór we wszystkich probówkach jest przejrzysty lub najwyżej z lekka mętnawy. Za odczyn słabo dodatni (+) uważa się powstanie strątu kłaczkowatego (odczyn 2 lub 3) w dwóch kolejnych probówkach dopiero po 24 godzinach, za odczyn dodatni (+ +) – osad kłaczkowaty w 3 kolejnych próbkach, za odczyn wybitnie dodatni (+ + +) – powstanie kłaczków co najmniej w 4 probówkach. Próba świadczy o upośledzeniu sprawności wątroby, jeżeli wyraźne kłaczkowanie (odczyn 2 lub 3) stwierdza się co najmniej w 3 probówkach, począwszy od rozcieńczenia surowicy 1 : 8 lub 1: 16. Samo zmętnienie uważa się za wynik ujemny, chociaż nie świadczy on jeszcze o niedostatecznej sprawności wątroby. [patrz też: hatex allegro, mega med bełchatów, świadome śnienie forum ]

Powiązane tematy z artykułem: hatex allegro mega med bełchatów świadome śnienie forum